Friday, September 05, 2014

... زن هایی که نه تنها بخاطر خودخواهی خودشان و مثلا برای خاطر روزهای پیری یا هدف بخشیدن به گذر عمرشان، کودکی را به دنیا می آورند بلکه بدشان هم نمی آید که از این رهگذر جایگاهی هم برای خودشان در جامعه دست و پا کنند و به واسطه ی انجام طبیعی ترین کار جانداران مهره دار در رده ی پستانداران،  منتی هم بر سر سایرین بگذارند و تحت عنوان  مادری، منزلتی هم برای خود بتراشند که ناکامی منتج از زندگی بی حاصل شخصی شان را تسکین بخشد.منزلتی که در غیر این حالت ، جز با تلاش بسیار و سعی فراوان دسترسی به آن به هیچ وجه برایشان ممکن نبود.
Subscribe in a reader
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

 Subscribe in a reader

پیامهای قدیمی تر