Sunday, August 31, 2014

آن روز که بپرسد زندگی ات را صرف  چه کردی؟

می گویم امید بوده ام،

امید به خانه برگشتن سربازی از جنگ،

امید خوشبختی زنی که پنجاه سال بود و زندگی نکرد،

امید گنجشکی که ظهر تابستان به هوای ظرف پر از آب پشت پنجره ام می آمد...........

بپرسد خودت چه؟

می گویم تنها امید خودم هم بوده ام.
Subscribe in a reader
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

 Subscribe in a reader

پیامهای قدیمی تر